fs_office_scottsdale.jpg

Soleri Bridge and Plaza, Scottsdale, AZ

(Photo by City of Scottsdale)